ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Ζιζανιοκτόνα

Cotolint 50 SC

Κωδικός: Cotolint 50 SC

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Fluometuron 50% β/ο

Βοηθητικές ουσίες 56,70% β/β

Μορφή:

SC, Συμπυκνωμένο Εναιώρημα

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Προσπαρτικό, προφυτρωτικό ή μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο κατά των ετησίων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στο βαμβάκι.

Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και δευτερευόντως από το φύλλωμα και δρα διασυστηματικά παρεμποδίζοντας τη φωτοσύνθεση.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Σύντομη περιγραφή

Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής Μεγ. αριθμός εφαρμ. ανά καλλιεργ. περίοδο PHI (β,γ) (ημέρες)
Καλλιέργειες (α) Στόχος

κ.εκ. σκευάσματος/ στρ.(max)

Όγκος ψεκ. υγρού (lt/ στρ.)

Βαμβάκι                         

Καταπολέμηση πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων.

240-400

30-60

Πριν τη σπορά, με ενσωμάτωση στο έδαφος σε βάθος 5 – 8 εκ.

1

(2 σε περίπτωση

Σπαστής εφαρμογής)

Μ/Ε

300+100

ή

200+200

«Σπαστή» εφαρμογή προσπαρτικά, και προφυτρωτικά, με ενσωμάτωση.

Καταπολέμηση πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων.

240-400

30-60

Προφυτρωτικά. Εφόσον δεν ακολουθήσει βροχή, να ακολουθήσει άρδευση με 20 – 50 m3 νερό / στρέμμα.

1

Μ/Ε

200

Μετά το φύτρωμα των βαμβακοφύτων και όταν αυτά έχουν ύψος 10 – 15 εκ., με κατευθυνόμενο ψεκασμό στη βάση τους.

1

Μ/Ε

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής

(γ) Μ/Ε: Μη εφαρμόσιμο

Παρατηρήσεις

Κατάλογος καταπολεμούμενων ζιζανίων:
 
Προσπαρτική εφαρμογή:
 
Καλή αποτελεσματικότητα:
Βλήτο (Amaranthus retroflexus), Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), Γλιστρίδα (Portulaca oleracea), Αγριοτοματιά (Solanum nigrum), Βέλιουρας (Sorghum halepense), Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium).
 
Μέτρια αποτελεσματικότητα:
Αγριοβαμβακιά (Abutilon thiophrasti)
 
Σπαστή εφαρμογή (προσπαρτικά και προφυτρωτικά σε αναλογία: 300 κ.εκ. + 100 κ.εκ. ή 200 κ.εκ. + 200 κ.εκ.):
 
Καλή αποτελεσματικότητα:
Αγριοβαμβακιά (Abutilon thiophrasti), Βλήτο (Amaranthus retroflexus), Τάτουλας (Datura stramonium), Γλιστρίδα (Portulaca oleracea), Αγριοτοματιά (Solanum nigrum), Βέλιουρας (Sorghum halepense), Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium).
 
Μέτρια αποτελεσματικότητα:
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)
 
Προφυτρωτική εφαρμογή:
 
Καλή αποτελεσματικότητα:
Λουβουδιές (Chenopodium spp), Αγριοβαμβακιά (Abutilon thiophrasti), Βλήτο (Amaranthus retroflexus, Amaranthus sp.), Τάτουλας (Datura stramonium), Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria), Γλιστρίδα (Portulaca oleracea), Αγριοτοματιά (Solanum nigrum), Βέλιουρας (Sorghum halepense), Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium).
 
Μεταφυτρωτική εφαρμογή:
 
Καλή αποτελεσματικότητα:
Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium)
 
Μέτρια αποτελεσματικότητα:
Βλήτο (Amaranthus retroflexus), Αγριοτοματιά (Solanum nigrum)
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  1. Η δόση είναι ανάλογη του τύπου του εδάφους και των ζιζανίων. Για ελαφριά εδάφη, μικρό πληθυσμό ζιζανίων και σε νεαρό στάδιο χρησιμοποιήστε χαμηλότερες δοσολογίες.
  2. Η προσπαρτική εφαρμογή συνίσταται για ξηρά εδάφη ή όταν αναμένεται να επικρατήσουν συνθήκες ξηρασίας μετά την εφαρμογή.
  3. Η μεταφυτρωτική εφαρμογή συνίσταται μόνο όταν δεν έχει υπάρξει καλός έλεγχος των ζιζανίων κατά την προσπαρτική ή προφυτρωτική εφαρμογή, με δοσολογία που δεν υπερβαίνει τα 200 κ.εκ./στρ. (σε κάθε περίπτωση, δε θα πρέπει να γίνεται υπέρβαση της συνολικής δόσης των 400 κ.εκ./στρ. με το σκεύασμα ανά έτος).
  4. Μπορεί να συνδυαστεί με σκευάσματα με δραστική ουσία pendimethalin ή S-metolachlor (βλέπε «Οδηγίες Χρήσης») για καλύτερο έλεγχο της Μουχρίτσας και άλλων αγρωστωδών ζιζανίων.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

Δεν συνδυάζεται με θειοκαρβαμιδικά ζιζανιοκτόνα.

Μπορεί να συνδυαστεί υπό ανάδευση με τα ζιζανιοκτόνα Dual Gold 96 EC, Tender Gold, Mercantor 96 EC, Typhoon 96 EC και Pixel 96 EC (δραστική ουσία S-metolachlor) καθώς και τα Stomp 330 EC, Sromp Aqua 455 CS, Energiser EC, Energiser 455 CS, Stomp Aqua 455 CS, Prowl 330 EC, Prowl 455 CS, Abilest 330 EC, Abilest 455 CS, Vinator 330 EC, Vinator 455 CS, Revadis 330 EC, Revadis 455 CS (δραστική ουσία Pendimethalin).

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του, για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Τυχόν συμπτώματα φυτοτοξικότητας που μπορεί να εμφανιστούν στα φυτά του βαμβακιού σε περίπτωση μεταφυτρωτικής εφαρμογής είναι παροδικά και δεν επηρεάζουν την ανάπτυξη ή παραγωγή των φυτών.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κ.λπ.) όπου αυτό είναι δυνατόν και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα, στον ίδιο αγρό, την ίδια περίοδο, μπορεί να σπαρθεί μόνο βαμβάκι.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Μη σπέρνετε ή μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν 6μήνες από την εφαρμογή του και βαθύ όργωμα.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Οι εργάτες δεν πρέπει να εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής πριν το ψεκαστικό υγρό να έχει στεγνώσει.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS07

GHS07

GHS08

GHS08

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Φιάλη

1 lt

Ανά 12

Δοχείο

5 lt

Ανά 4

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στη Μάνδρα Αττικής η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

elliniki etaireia

+

100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ είναι αμιγώς ελληνική επιχείρηση, με παραγωγικό και εμπορικό χαρακτήρα η οποία δραστηριοποιείται από το 1961 στον τομέα της παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας και διανομής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Βιοκτόνων Προϊόντων (προϊόντα δημοσίας υγείας, τρωκτικοκτόνα), Προϊόντων Θρέψης - Λίπανσης και Αγροεφοδίων, με παραγωγική δυνατότητα άνω των 10.000 τόνων ετησίως και συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες του χώρου.

diktyo poliseon

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων και διανομής, καλύπτοντας έτσι όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Το ανθρώπινο δυναμικό των πωλήσεων της εταιρείας μας αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες - γεωπόνους με σημαντική εμπειρία στο χώρο της φυτοπροστασίας και λίπανσης των καλλιεργειών.

ellagret.gr - Home Section

Τομείς Δραστηριότητας

  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Φυτοπροστασίας (ΦΠ) και Λιπασμάτων.
  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Δημοσίας Υγείας και Τρωκτικοκτόνων (Βιοκτόνα).
  • Διανομή - Εμπορία Αγροτικών Εφοδίων.
  • Υπηρεσίες (τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή) για τρίτους.
  • Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου.
  • Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών με τις αρχές της υπεύθυνης φροντίδας (responsible care).