Οι σύγχρονες επιταγές για τη σωστή διαχείριση της παραγωγής και την προστασία του περιβάλλοντος σε συνάρτηση με τη δέσμευσή μας για συνεχή βελτίωση και εκσυγχρονισμό όλων των σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας, από την παραλαβή των πρώτων υλών έως την αποθήκευση και διακίνηση των τελικών προϊόντων, κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη για την εισαγωγή Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Ήδη από το 2007, η εταιρεία έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει, πιστοποιημένο, από τον αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης Q-CERT, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2008.