ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Μυκητοκτόνα

DYNASTY 20/12,5 SC

Code: DYNASTY 20/12,5 SC

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Azoxystrobin 20% β/ο
Difenoconazole 12,5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 70,17% β/β

Μορφή:

SC, Συμπυκνωμένο Εναιώρημα

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Το azoxystrobin ανήκει στην ομάδα των στρομπιλουρινών, είναι προστατευτικό με μερική διελασματική δράση και παρεμποδίσει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και την παραγωγή των σπορίων. Στο βιοχημικό επίπεδο η δράση του είναι στο σύμπλοκο ΙΙΙ της αναπνευστικής αλυσίδας. Το difenoconazole είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο, που ανήκει στην ομάδα των τριαζολών. Στο βιοχημικό επίπεδο η δράση του συνιστάται στην παρεμπόδιση της απομεθυλίωσης του C14 κατά τη διαδικασία βιοσύνθεσης της εργοστερόλης.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

61048/01.11.2021

Short Description

Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος / Χρόνος Εφαρμογής

MAE│ME(β) (ημέρες)

PHI(γ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος κ.εκ./ 100 lt ψεκ. υγρού κ.εκ. σκευάσματος/ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού

(lt/ στρ.)

Βιομηχανικά φυτά: Ζαχαρότευτλα

Κερκοσπορίωση 

(Cercospora beticola)

- 50-80 30-50

Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων από το 10% έως το 90% κάλυψης του εδάφους από την φυλλική επιφάνεια (BBCH 31-39).

2│21 21

Λαχανικά: Αγκινάρα

Περονόσπορος (Bremia sp.)

- 100 20-60 Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από το 10% της μέγιστης φυλλικής επιφάνειας (ΒΒCH 41-81). 2│8-10 7

Λαχανικά: Καρότο

Αλτερνάρια (Alternaria dauci),

Ωίδιο (Erysiphe heraclei)

- 100 20-60 Εφαρμογές από την έναρξη ανάπτυξης του εδώδιμου φυτικού τμήματος προς συγκομιδή έως και τη πλήρη ανάπτυξη του (ΒBCH 40-49). 3│14 14
Λαχανικά: Κρεμμύδι Σκωρίαση (Puccinia allii) - 100 20-60 Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων από την διόγκωση της βάσης των φύλλων έως τη πλήρη ξήρανση των φύλλων (ΒΒCH 41-49). 2│14 14
Σολανώδη: Μελιτζάνα Ωίδιο (Oidium sp.) - 100 50-100 Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων από έναρξη σχηματισμού πλευρικών βλαστών έως πριν την έναρξη της άνθησης (BBCH 20-59). 3│8-10 3
Σολανώδη: Τομάτα

Περονόσπορος 

(Phytophthora infestans)

- 100 50-100 Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων από έναρξη σχηματισμού πλευρικών βλαστών έως πριν την έναρξη της άνθησης (BBCH 20-59). 2│8-10 3

Αλτερνάρια (Alternaria sp.),

Ωίδιο (Leveillula taurica)

3│8-10

(α) Θ = Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ = Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE│ME: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) │Μεσοδιάστημα Εφαρμογών (σε ημέρες)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Το σκεύασμα περιέχει τις δραστικές ουσίες azoxystrobin και dfenoconazole, οι οποίες ανήκουν στις αντίστοιχες ομάδες 11 και 3, κατά FRAC.
Συνιστάται:

  • Η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτές τις ομάδες προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
  • Εφαρμογή του σκευάσματος προληπτικά ή στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των ασθενειών και αποφύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Μην εισέρχεστε στη ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Φιάλη 250 cc Ανά 24
Φιάλη     1 Lt Ανά 12
Δοχείο     5 Lt Ανά 4

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

WASTE MANAGEMENT

In our company’s installations in Mandra of Attica, waste management is done according to the national and international legislation that determines waste processing and disposal, as it is being described analytically in the approved environmental terms. 

elliniki etaireia

+

100% HELLENIC COMPANY

ELLAGRET S.A. is a purely Hellenic business, with productive and trading character. It has been active since 1961 in the sector of production, formulation, packaging and distribution of plant protection products, biocides (public health products, rodenticides), crop nutrition products - fertilizers and agricultural supplies, with production capacity of more than 10.000 tons annually and cooperation with the biggest Hellenic and international companies of the sector. 

diktyo poliseon

ALL OVER GREECE

ELLAGRET S.A. has a national sales and distribution network, which covers all the regions of Greece. The human resources of company’s sales consist of professional scientists - agriculturists with great experience in plant protection and crop nutrition. 

ellagret.gr - Home Section

Activity Sections

  • Formulation, Packaging, Distribution of Plant Protection Products and Fertilizers.
  • Formulation, Packaging, Distribution of Biocides (Public Health products, Rodenticides).
  • Distribution - Trading of Agricultural Supplies. 
  • Services for third parties: Formulation, packaging, storage and distribution.
  • Quality control services.
  • Development of new and innovative product and technologies under the principles of responsible care.