ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Μυκητοκτόνα

SIVAR 25 SC

Code: SIVAR 25 SC

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Azoxystrobin 25% β/o

Βοηθητικές ουσίες: 76,48% β/β

Μορφή:

SC, Συμπυκνωμένο Εναιώρημα

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση. Έχει και διελασματική κίνηση. Τρόπος δράσης: αναστολή της μιτοχονδριακής αναπνοής, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της βλάστησης και παραγωγής σπορίων και την αναστολή ανάπτυξης μυκηλίου του μύκητα.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

60.650/13.12.201

Short Description

Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος / Χρόνος Εφαρμογής

MAE│ME(β) (ημέρες)

PHI(γ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος κ.εκ./ 100 lt ψεκ. υγρού κ.εκ. σκευάσματος/ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού

(lt/ στρ.)

Κολοκυνθοειδή (Θ): Αγγουράκι, Αγγούρι, Καρπούζι, Κολοκύθα, Κολοκυθάκι, Πεπόνι

Ωίδιο (Sphaerotheca fuliginea)

- 80 50-100

Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την έναρξη της άνθησης.

1-3│10 3

Σιτηρά: Ρύζι

Ελμινθοσπορίωση (Helminthosporium sp.),

Πυρικουλάρια (Pyricularia oryzae)

- 100 20-40

Μία εφαρμογή από το στάδιο φουσκώματος του κολεού – μέχρι το τέλος του ξεσταχυάσματος.

1 28
Σολανώδη: Πατάτα

Αλτερναρίωση (Alternaria solani)

- 50 20-60

Ψεκασμός φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από το στάδιο εμφάνισης της 1ης ταξιανθίας έως τον μεταχρωματισμό των καρπών της 1ης ταξιανθίας. (BBCH 51-85).

1-2│14 7
Σολανώδη (Θ): Πιπεριά

Ωίδιο(Leveillula taurica)

- 80-100 30-60

Ψεκασμός φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την εμφάνιση των πρώτων ταξιανθιών έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 51-89)

1-2│10 3

Σολανώδη (Θ): Τομάτα

Ωίδιο (Leveillula taurica)

- 80 50-100

Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την έναρξη της άνθησης.

1-2│10

3

ΨυχανθήΜπιζέλια με Λοβό, Μπιζέλια χωρίς λοβό

ΌσπριαΜπιζέλια

Ασκοχύτωση (Ascochyta pisi)

- 80-100 15-80

Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την εμφάνιση του 7ου φύλλου/ έλικα έως ότου το 20% των λοβών έχουν φθάσει το τυπικό τους μέγεθος. (BBCH 17-72).

1-2│10

Ψυχανθή: 14

Όσπρια: 35

ΨυχανθήΦασόλια με λοβό, Φασόλια χωρίς λοβό, Κουκιά (φρέσκα)

ΌσπριαΦασόλια, Κουκιά

Ασκοχύτωση (Ascochyta fabae)

- 80-100 15-80

Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, από την εμφάνιση του πρώτου πλάγιου βλαστού έως οι λοβοί αποκτήσουν το τυπικό τους μέγεθος. (BBCH 20-79).

1-2│10

Ψυχανθή: 14

Όσπρια: 35

(α) Θ = Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ = Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE│ME: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) │Μεσοδιάστημα Εφαρμογών (σε ημέρες)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

Παρατηρήσεις

1. Στο ρύζι, η εφαρμογή να πραγματοποιείται σε χωράφια που δεν είναι πλημμυρισμένα.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

1. Να μην εφαρμόζεται σε νεαρά φυτά τομάτας πριν περάσουν 3 εβδομάδες από τη μεταφύτευση ή 5 εβδομάδες από τη σπορά.

2. Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργεια τομάτας υπό κάλυψη, όταν επικρατούν συνθήκες υπερβολικά υψηλής σχετικής υγρασίας (>90%) ή/και υψηλών θερμοκρασιών (>30οC).

3. Το σκεύασμα είναι φυτοτοξικό στις μηλιές. Μην το χρησιμοποιείτε όταν υπάρχει πιθανότητα το ψεκαστικό νέφος να φθάσει σε γειτονική καλλιέργεια μηλιάς.

4. Να ξεπλένονται με ιδιαίτερη προσοχή τα ψεκαστικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή του σκευάσματος πριν χρησιμοποιηθούν σε καλλιέργεια μηλιάς. Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας:
Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία Azoxystrobin, μυκητοκτόνο που ανήκει στις Στρομπιλουρίνες (QoI), ομάδα 11 κατά FRAC.
Τηρείτε το μέγιστο αριθμό εφαρμογών (1-3 ανάλογα την καλλιέργεια) ανά καλλιεργητική περίοδο. Αποφεύγετε τις συνεχόμενες εφαρμογές του σκευάσματος στην ίδια καλλιεργητική περίοδο. Να γίνεται εναλλαγή ψεκασμών, με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης. Οι εναλλαγές να συνεχίζονται και στις καλλιέργειες που ακολουθούν.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Μην εισέρχεσθε στην περιοχή που έγινε εφαρμογή του σκευάσματος πριν το ψεκαστικό υγρό στεγνώσει στα φύλλα (24 ώρες).

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Φιάλη 1 Lt Ανά 12
Δοχείο 5 Lt Ανά 4

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

WASTE MANAGEMENT

In our company’s installations in Mandra of Attica, waste management is done according to the national and international legislation that determines waste processing and disposal, as it is being described analytically in the approved environmental terms. 

elliniki etaireia

+

100% HELLENIC COMPANY

ELLAGRET S.A. is a purely Hellenic business, with productive and trading character. It has been active since 1961 in the sector of production, formulation, packaging and distribution of plant protection products, biocides (public health products, rodenticides), crop nutrition products - fertilizers and agricultural supplies, with production capacity of more than 10.000 tons annually and cooperation with the biggest Hellenic and international companies of the sector. 

diktyo poliseon

ALL OVER GREECE

ELLAGRET S.A. has a national sales and distribution network, which covers all the regions of Greece. The human resources of company’s sales consist of professional scientists - agriculturists with great experience in plant protection and crop nutrition. 

ellagret.gr - Home Section

Activity Sections

  • Formulation, Packaging, Distribution of Plant Protection Products and Fertilizers.
  • Formulation, Packaging, Distribution of Biocides (Public Health products, Rodenticides).
  • Distribution - Trading of Agricultural Supplies. 
  • Services for third parties: Formulation, packaging, storage and distribution.
  • Quality control services.
  • Development of new and innovative product and technologies under the principles of responsible care.