ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Μυκητοκτόνα

LAGOON 25 EW

Code: LAGOON 25 EW

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Tebuconazole 25% β/o
Βοηθητικές ουσίες 75,4% β/β

Μορφή:

EW, Γαλάκτωμα λάδι σε νερό

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο και ρυθμιστής ανάπτυξης (για την καλλιέργεια της ελαιοκράμβης), της ομάδας των DMIs, (υποομάδα τριαζολών), με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors - DMIs).

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

60.668/09.03.2018 

Short Description

Γαλάκτωμα, Λάδι σε νερό (EW)

 

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής

MAE│ME(β) (ημέρες)

PHI(γ,δ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος κ.εκ./ 100 lt ψεκ. υγρού κ.εκ. σκευάσματος/ στρ. (max) Όγκος ψεκ. υγρού

(lt/ στρ.)

Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)

Ωίδιο (Uncinula necator)

40

40

50-100

Εφαρμογές λίγο πριν την άνθηση μέχρι το κλείσιμο της σταφυλής.

2│14-21

14

Πυρηνόκαρπα: Νεκταρινιά, Ροδακινιά

Μονίλια καρπών (Monilia laxa)

50-75

60-110

120-150

Εφαρμογή λίγο πριν την άνθηση όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών ή εφαρμογή για την προστασία των καρπών, πριν από την συγκομιδή. Η μεγάλη δόση να εφαρμόζεται μόνο εφόσον οι καρποί πρόκειται να αποθηκευτούν σε ψυγεία μετά την συγκομιδή τους.

1

7

Ωίδιο (Sphaerotheca pannosa)

50

Σιτηρά: Βρώμη, Κριθάρι, Σίκαλη, Σιτάρι,Triticale

 

Ελμινθοσπορίωση (Pyrenophora teres),

Σεπτορίωση (Septoria spp., Leptosphaeriα nodorum)

-

100

20-40

Εφαρμογή από το τέλος του αδελφώματος έως το τέλος της άνθησης.

1

28

Σπαράγγι

Σκωρίαση (Puccinia asparagi)

-

100

100

Εφαρμογή μετά την συγκομιδή από Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.

1

ΔΟ (Καθορίζεται απο το χρόνο εφαρμογής)

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE│ME: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) │Μεσοδιάστημα Εφαρμογών (σε ημέρες)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

(δ) ΔΟ: Το PHI δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Συνισταται η εφαρμογή του Lagoon 25 EW να γίνεται προληπτικά και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα επαφής ή μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν στην ομάδα των DMIs (υποομάδα των τριαζολών) ή δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με εκείνα της ομάδας των DMI’s, στην οποία ανήκει και το tebuconazole.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

Δεν απαιτείται.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Δεν απαιτείται.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

 

GHS05

GHS05

GHS07

GHS07

GHS08

GHS08

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Φιάλη 500 cc Ανά 20
Φιάλη 800 cc Ανά 16

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

WASTE MANAGEMENT

In our company’s installations in Mandra of Attica, waste management is done according to the national and international legislation that determines waste processing and disposal, as it is being described analytically in the approved environmental terms. 

elliniki etaireia

+

100% HELLENIC COMPANY

ELLAGRET S.A. is a purely Hellenic business, with productive and trading character. It has been active since 1961 in the sector of production, formulation, packaging and distribution of plant protection products, biocides (public health products, rodenticides), crop nutrition products - fertilizers and agricultural supplies, with production capacity of more than 10.000 tons annually and cooperation with the biggest Hellenic and international companies of the sector. 

diktyo poliseon

ALL OVER GREECE

ELLAGRET S.A. has a national sales and distribution network, which covers all the regions of Greece. The human resources of company’s sales consist of professional scientists - agriculturists with great experience in plant protection and crop nutrition. 

ellagret.gr - Home Section

Activity Sections

  • Formulation, Packaging, Distribution of Plant Protection Products and Fertilizers.
  • Formulation, Packaging, Distribution of Biocides (Public Health products, Rodenticides).
  • Distribution - Trading of Agricultural Supplies. 
  • Services for third parties: Formulation, packaging, storage and distribution.
  • Quality control services.
  • Development of new and innovative product and technologies under the principles of responsible care.