ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Εντομοκτόνα

BRAI 10 EC

Code: BRAI 10 EC

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Pyriproxyfen 10% β/o

Βοηθητικές ουσίες 88,97% β/β

Μορφή:

EC, Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Εντομοκτόνο - ρυθμιστής ανάπτυξης, μιμητικό της ορμόνης νεότητας των εντόμων. Επιδρά μέσω επαφής και κατάποσης στη μορφογένεση, την αναπαραγωγή και την εμβρυογένεση των εντόμων, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής τους (ωά, προνύμφη, νύμφη, ακμαίο), παρεμποδίζοντας την ομαλή εξέλιξη και ενηλικίωσή τους.

Συγκεκριμένα έχει επίδραση:

α) σε ωά ηλικίας 1-3 ημερών όπου η εκκόλαψη περιορίζεται ή επιβραδύνεται και παρατηρούνται μετεμβρυακές αλλαγές

β) αναστέλλει την μεταμόρφωση των προνυμφών

γ) προκαλεί παρεμπόδιση της έκδυσης των νυμφών και της εμφάνισης των ακμαίων και

δ) έχει στειρωτικές ιδιότητες στα θηλυκά, με αποτέλεσμα μειωμένη ωοτοκία και ελάττωση της βιωσιμότητας των ωών.

Η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος στα έντομα-στόχους εμφανίζεται πιο αργά και σταδιακά, συγκρινόμενη με εντομοκτόνα που δρουν στο νευρικό σύστημα των εντόμων. Είναι ιδιαίτερα δραστικό σε κοκκοειδή και αλευρώδη, όταν εφαρμόζεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους. Η μετακίνηση της δραστικής ουσίας pyriproxyfen στα φυτά είναι διελασματική.

Έχει μεγάλη διάρκεια δράσης, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες να έρθουν τα έντομα σε επαφή με το σκεύασμα και να γίνει κατάποση.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Short Description

Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής

MAE│ME(β) (ημέρες)

PHI(γ,δ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος                                           κ.εκ./ 100 lt ψεκ. υγρού

κ.εκ. σκευάσματος/ στρ.

(max)

Όγκος ψεκ. υγρού

(lt/ στρ.)

Ακρόδρυα: Αμυγδαλιά*, Καρυδιά*, Καστανιά*, Φιστικιά*, Φουντουκιά*

(Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας)

Κοκκοειδή

Ψώρα του Σαν Ζοζέ

(Quadraspidiotus perniciosus)

 40-50  50  70-100 Ψεκασμός στο τέλος του χειμώνα στις διαχειμάζουσες μορφές.

1

(πριν την άνθηση)

ΔΟ

Εσπεριδοειδή: Γκρέιπφρουτ, Λάιμ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά

Κοκκοειδή

Κόκκινη ψώρα (Aonidiella sp.),

Ασπιδιωτός (Aspidiotus sp.),

Λεκάνιο (Saissetia sp.),

Μυτιλόμορφη ψώρα (Lepidosaphes beckii),

Παρλατόρια (Parlatoria pergandei)

50-75 112,5 100-150 Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων της 1ης γενιάς. 1 30

Μηλοειδή: Αχλαδιά, Μηλιά 

Αχλαδομηλιά*, Κυδωνιά*, Μουσμουλιά* 

(Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας)

Κοκκοειδή

Ψώρα του Σαν Ζοζέ (Quadraspidiotus perniciosus)

40-50

50

70-100

Ψεκασμός στο τέλος του χειμώνα στις διαχειμάζουσες μορφές.

1

(πριν την άνθηση)

ΔΟ

Πυρηνόκαρπα: Βερικοκιά, Βυσσινιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Νεκταρινιά, Ροδακινιά

Κοκκοειδή

Ψώρα του Σαν Ζοζέ (Quadraspidiotus perniciosus)

40-50

50

70-100

Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων.

1

(πριν την άνθηση)

ΔΟ

Σολανώδη: Τομάτα (Θ)    

Μελιτζάνα (Θ)* (Χρήση Ήσσονος Σημασίας)

Αλευρώδεις (Bemisia sp., Trialeurodes sp.)

50 – 75

112,5

100-150

Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων.

210

3

Υποτροπικά Φυτά: Λωτός * 

(Χρήση Ήσσονος Σημασίας)

Κοκκοειδή

Ψώρα του Σαν Ζοζέ (Quadraspidiotus perniciosus)

40-50 50 70-100 Ψεκασμός στο τέλος του χειμώνα στις διαχειμάζουσες μορφές.

1

(πριν την άνθηση)

 ΔΟ

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE│ME: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) │Μεσοδιάστημα Εφαρμογών (σε ημέρες)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

(δ) ΔΟ: Το PHI δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής

Παρατηρήσεις

1. Σε περίπτωση υψηλών πληθυσμών ακμαίων αλευρώδη, να χρησιμοποιείται κατάλληλο ακμαιοκτόνο ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός του και κατόπιν να εφαρμόζεται το BRAI 10 EC.

2. *«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά, Κυδωνιά, Αχλαδομηλιά, Μουσμουλιά, Λωτός και Μελιτζάνα (Θ) από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Για να αποφευχθεί η εμφάνιση ανθεκτικότητας, να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα, ούτε κάποιο άλλο σκεύασμα που περιέχει pyriproxyfen, περισσότερο από μια φορά ανά καλλιεργητική περίοδο κατά κοκκοειδών και δύο φορές για εφαρμογή κατά του αλευρώδη.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS07

GHS07

GHS08

GHS08

GHS05

GHS05

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Φιάλη 250 cc Ανά 24

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

WASTE MANAGEMENT

In our company’s installations in Mandra of Attica, waste management is done according to the national and international legislation that determines waste processing and disposal, as it is being described analytically in the approved environmental terms. 

elliniki etaireia

+

100% HELLENIC COMPANY

ELLAGRET S.A. is a purely Hellenic business, with productive and trading character. It has been active since 1961 in the sector of production, formulation, packaging and distribution of plant protection products, biocides (public health products, rodenticides), crop nutrition products - fertilizers and agricultural supplies, with production capacity of more than 10.000 tons annually and cooperation with the biggest Hellenic and international companies of the sector. 

diktyo poliseon

ALL OVER GREECE

ELLAGRET S.A. has a national sales and distribution network, which covers all the regions of Greece. The human resources of company’s sales consist of professional scientists - agriculturists with great experience in plant protection and crop nutrition. 

ellagret.gr - Home Section

Activity Sections

  • Formulation, Packaging, Distribution of Plant Protection Products and Fertilizers.
  • Formulation, Packaging, Distribution of Biocides (Public Health products, Rodenticides).
  • Distribution - Trading of Agricultural Supplies. 
  • Services for third parties: Formulation, packaging, storage and distribution.
  • Quality control services.
  • Development of new and innovative product and technologies under the principles of responsible care.