Η παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

  • Εκφόρτωση/ παραλαβή πρώτων υλών.
  • Ποιοτικός έλεγχος.
  • Αποθήκευση πρώτων υλών.
  • Ανάμιξη των πρώτων (δραστικών) και βοηθητικών υλών (αδρανών συστατικών) και τη συσκευασία των τελικών προϊόντων. Όλα αυτά σε ατμοσφαιρικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. Συνήθως χρησιμοποιούνται οργανικοί διαλύτες και γαλακτωματοποιητές για τις υγρές πρώτες ύλες.
  • Αποθήκευση τελικών προϊόντων.