ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Ζιζανιοκτόνα

Talisman OD

Code: Talisman OD

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Nicosulfuron 4% β/ο

Βοηθητικές ουσίες 96% β/β

Μορφή:

OD, Ελαιώδες Εναιώρημα

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια του αραβοσίτου. To nicosulfuron δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS, συνθετάση του οξυγαλακτικού.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Short Description

Ελαιώδες Εναιώρημα (OD)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος /Χρόνος Εφαρμογής

MAE(β)

PHI(γ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α)
Στόχος κ.εκ. / 100 lt ψεκ. υγρού κ.εκ. σκευάσματος/ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού (lt/ στρ.)
Αραβόσιτος  Ζιζάνια  0,75  112,5-150  20-40  Ψεκασμοί φυλλώματος BBCH 12-18  1  M/E

(α) Θ = Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ = Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) 

(γ) PHI = Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβαση και συγκομιδής

Παρατηρήσεις

Ευαίσθητα ζιζάνια: Βλήτα (Amaranthus sp.), Σκαρολάχανο (Mercurialis annua), Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), Αιματόχορτο (Digitaria spp.), Σετάρια (Setaria spp.*), Βέλιουρας (Sorghum halepense*).

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Λουβουδιά (Chenopodium album), Αγριοτοματιά (Solanum nigrum*), Τάτουλας (Datura stramonium), Πολύγωνο (Polygonum convolvulus), Πάνικο (Panicum miliaceum*).

* Για την καταπολέμηση των εν λόγω ζιζανίων να χρησιμοποιείτε τη μεγαλύτερη δόση.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Κατά την 1η-2η εβδομάδα μετά την εφαρμογή είναι δυνατόν να παρατηρηθούν χλωρώσεις στα φύλλα του καλαμποκιού. Το φαινόμενο αυτό είναι συνάρτηση της χρησιμοποιούμενης δόσης, είναι δε παροδικό.

Δεν επηρεάζει την ανάπτυξη της καλλιέργειας ή τις αποδόσεις.

-Να μη χρησιμοποιείται στο ‘γλυκό καλαμπόκι’ και σε καλλιέργειες αραβόσιτου που προορίζεται για σπορά.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κ.λ.π.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης), για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το TALISMAN, στον ίδιο αγρό, και κατά την ίδια περίοδο, μπορεί να ξανασπαρεί μόνο αραβόσιτος.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Για σπορά χειμερινού σιταριού πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 4 μήνες και οποιαδήποτε άλλης καλλιέργειας την επόμενη άνοιξη (1 έτος μετά) από την εφαρμογή του TALISMAN και αφού προηγηθεί βαθιά άροση.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Επιτρέπεται η είσοδος εργατών στον αγρό αφού έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά. Απαγορεύεται η είσοδος ζώων για βόσκηση για 50 ημέρες μετά τον ψεκασμό.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS07

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Φιάλη 1 lt  Ανά 12
Δοχείο 5 lt Ανά 4

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

WASTE MANAGEMENT

In our company’s installations in Mandra of Attica, waste management is done according to the national and international legislation that determines waste processing and disposal, as it is being described analytically in the approved environmental terms. 

elliniki etaireia

+

100% HELLENIC COMPANY

ELLAGRET S.A. is a purely Hellenic business, with productive and trading character. It has been active since 1961 in the sector of production, formulation, packaging and distribution of plant protection products, biocides (public health products, rodenticides), crop nutrition products - fertilizers and agricultural supplies, with production capacity of more than 10.000 tons annually and cooperation with the biggest Hellenic and international companies of the sector. 

diktyo poliseon

ALL OVER GREECE

ELLAGRET S.A. has a national sales and distribution network, which covers all the regions of Greece. The human resources of company’s sales consist of professional scientists - agriculturists with great experience in plant protection and crop nutrition. 

ellagret.gr - Home Section

Activity Sections

  • Formulation, Packaging, Distribution of Plant Protection Products and Fertilizers.
  • Formulation, Packaging, Distribution of Biocides (Public Health products, Rodenticides).
  • Distribution - Trading of Agricultural Supplies. 
  • Services for third parties: Formulation, packaging, storage and distribution.
  • Quality control services.
  • Development of new and innovative product and technologies under the principles of responsible care.